Catalogo La Ventilazione 56

LA VENT I LAZ IONE CATALOGO 56

INDICE Introduzione Griglie in Plastica - Universali con molle - Tonde, quadre e rettangolari - Modulari e componibili - Per condizionamento - Per porte e pareti Griglie legno e ceramica - Legno - Ceramica Griglie in metallo - Antisfondamento in alluminio - Universali con molle - Tonde, quadre e rettangolari - In metallo con dosatore - Rettangolari in alluminio ad incasso - Tonde da incasso Griglie per camini e condizionamento - Linea Elegance - Linea Klass - Linea Lux - Prodotti tradizionali - Griglie per condizionamento pag. 04 pag. 12 19 30 45 66 70 78 pag . 80 82 84 pag. 86 90 93 95 105 106 108 pag. 112 114 128 132 138 154

3 GRIGLIE IN PLASTICA Accessori per il condizionamento Ͳ΄—ƂŜǙʼn΄¯Ŝſ΄ĦƂĎĈĈŜ΄ Ͳ΄—ƂŜǙʼn΄AƂĎĈĈŜ Ͳ΄¢āåƂijāŜ΄āŜœĈĎœƊå Ͳ΄ āāĎƊƊŜƂij Aerazione e canalizzata Ͳ΄¢ijƊƖĎőå΄Ĉij΄åĎƂådžijŜœĎ΄āåœåʼnijdždžåƖå΄ĀijåœāŜ Ͳ΄ āāĎƊƊŜƂij΄ƞœijƵĎƂƊåʼnij Ͳ΄BƂijħʼnijĎ΄ſĎƂ΄ƊijƊƖĎőå΄Ĉij΄åĎƂådžijŜœĎ΄āåœåʼnijdždžåƖå Ͳ΄¢ijƊƖĎőå΄Ĉij΄åĎƂådžijŜœĎ΄āåœåʼnijdždžåƖå΄ƊƖĎĎʼn Articoli complementari Ͳ΄—ƂŜǙʼn΄¯Ŝſ΄āåʼnĈŜ Ͳ΄NőſijåœƖijƊƖijāå΄ſĎƂ΄åƊſijƂådžijŜœĎ΄āĎœƖƂåʼnijdždžåƖå Ͳ΄ ŜʼnʼnĎ΄ƊåʼnĈåœƖij Ͳ΄BƞåijœĎ΄ƖƞĀij΄ħåƊ Ͳ΄¢ſŜƂƖĎʼnʼnij΄Ď΄āåƊƊĎƖƖĎ Ͳ΄ ĎƂåƖŜƂij΄ĎĈ΄ĎƊåʼnåƖŜƂij΄ſĎƂ΄āŜʼnŜœœĎ΄Ĉij΄ƊāåƂijāŜ Ͳ΄NƊŜʼnåőĎœƖŜ΄åāƞƊƖijāŜ΄ſĎƂ΄ƊåœijƖåƂij΄ƊŜƊſĎƊij Ͳ΄aåƵĎʼnʼnij΄ijœ΄ſʼnåƊƖijāå Ͳ΄—ŜdždžĎƖƖij΄ĈͣijƊſĎdžijŜœĎ΄āŜœ΄ĀʼnŜāāåħħijŜ Prodotti tecnici Ͳ΄Íi ΄ƂĎāƞſĎƂåƖŜƂĎ΄Ĉij΄āåʼnŜƂĎ Ͳ΄ åƂƂijĎƂĎ΄ĈͣåƂijå Ͳ΄ ĎƂådžijŜœĎ΄ƖĎƂőŜƊƖåƖijāå Ͳ΄ ƊſijƂåƖŜƂij Ͳ΄¢ijʼnĎœdžijåƖŜƂij Linea blister Ͳ΄*ƊſŜƊijƖŜƂij Ͳ΄aijœĎå΄ĀʼnijƊƖĎƂ Ͳ΄—åʼnĀŜƻ BIM pag. 164 166 168 172 186 pag. 194 196 200 205 208 pag. 218 220 222 223 224 226 229 233 234 235 pag. 236 238 244 246 250 263 pag. 268 268 270 287 pag. 288

4 La Ventilazione è un marchio di Edil Plast, ådžijĎœĈå΄āĎƂƖijǙāåƖå΄N¢t΄̎̅̅̆΄āĮĎ΄ Ĉå΄ŜʼnƖƂĎ΄ƵĎœƖͽ圜ij΄ƊƵijʼnƞſſå΄ſƂŜĈŜƖƖij΄ƖĎāœijāij΄ſĎƂ΄ʼnͽĎĈijʼnijdžijå͟΄Nʼn΄ĀƂåœĈ΄ĝ΄ƊijœŜœijőŜ΄ di griglie di aerazione e sistemi per aspirazione e ventilazione canalizzata, e, ƂĎāĎœƖĎőĎœƖĎ͚΄åœāĮĎ΄ƊŜʼnƞdžijŜœij΄ſĎƂ΄ʼnͽijœƊŜœŜƂijdždžådžijŜœĎ΄åāƞƊƖijāå΄ĈĎħʼnij΄ĎĈijǙāij͟΄ Le norme relative alla aerazione dei locali con impianti a gas e le esigenze di ƵĎœƖijʼnådžijŜœĎ΄œĎʼnʼnĎ΄åĀijƖådžijŜœij΄ijœ΄ħĎœĎƂĎ hanno trovato il giusto riscontro tecnico nella vasta gamma di griglie progettate͚΄ƂĎåʼnijdždžåƖĎ΄ijœ΄ĈijǖĎƂĎœƖij΄őåƖĎƂijåʼnij΄å΄ƊĎāŜœĈå΄ĈĎʼnʼnĎ΄ĎƊijħĎœdžĎ΄Ĉij΄ ijœƊƖåʼnʼnådžijŜœĎ͚΄āŜœ΄ij΄ſåƊƊåħħij΄ĈͽåƂijå΄ĈijāĮijåƂåƖij΄Ď΄āĎƂƖijǙāåƖij͟ LA VENTILAZIONE UN PO' DI STORIA ƶƶƶ͟ǙƂƊƖāŜƂſŜƂåƖijŜœ͟āŜő

5 GRIGLIE IN PLASTICA Azienda facente parte del Gruppo First Corporation, ha concentrato tutta la ſƂŜĈƞdžijŜœĎ΄œĎʼn΄œƞŜƵŜ΄ſŜʼnŜ΄ijœĈƞƊƖƂijåʼnĎ΄ͺAijƂƊƖ΄̆ͻ΄ĈijƊʼnŜāåƖŜ΄å΄AŜƂʼnĽ΄ͬāŜœ΄̆̌̅̅̅͟΄ őƁ͟΄āŜſĎƂƖij΄Ď΄ijœ΄̆̍̅̅̅͟΄őƁ͟΄åʼnʼnͽåſĎƂƖŜ͚ͭ΄ĈŜƵĎ΄ƊŜœŜ΄ƊƖåƖĎ΄ƂijſŜƊijdžijŜœåƖĎ΄ʼnĎ΄ʼnijœĎĎ΄Ĉij΄ stampaggio hi-tech per griglie e sistemi d’aerazione. N΄œƞŜƵij΄ƊƖåĀijʼnijőĎœƖij΄ĈijƊſŜœħŜœŜ΄Ĉij΄ƞœå΄grande piattaforma logistica e di un esteso magazzino di stoccaggio che consentono un servizio celere di āŜœƊĎħœå͙΄ʼnå΄ĈijƊƖƂijĀƞdžijŜœĎ΄ĈĎħʼnij΄åƂƖijāŜʼnij΄ĝ΄ƊƞſſŜƂƖåƖå΄Ĉå΄ƞœå΄āåſijʼnʼnåƂĎ΄ƂĎƖĎ΄Ĉij΄ ƵĎœĈijƖå΄ijœ΄NƖåʼnijå΄Ď΄åʼnʼnͽĎƊƖĎƂŜ͟

6 CERTIFICAZIONI LEGGI E NORME VIGENTI • La qualità aziendale di Edil Plast è riconosciuta dalle āĎƂƖijǙāådžijŜœij΄ijœƖĎƂœådžijŜœåʼnij UNI EN ISO 9001 aͽƞƖijʼnijdždžŜ΄ĈĎij΄ħåƊ΄āŜőĀƞƊƖijĀijʼnij΄ijœ΄NƖåʼnijå΄ĝ΄ħŜƵĎƂœåƖŜ΄ĈåʼnʼnĎ΄ƊĎħƞĎœƖij΄ʼnĎħħij͙ 1 - Legge 6-12-1971 n.1083 - “Norma per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” 2 - D.M. 22-01-2015 n.37 (sostituente la Legge 05-03-1990 m.46 e la Legge 09-01-1991 n.10) Queste prevedono che gli impianti siano realizzati secondo la “regola di nuova tecnica per la salvaguardia della sicurezza” Ď΄ijœĈijāåœŜ΄œĎʼnʼnĎ΄œŜƂőĎ΄ *N΄ĎĈ΄¶kN΄ͬ¶kN΄ NB΄ſĎƂ΄ijʼn΄ħåƊͭ΄ħʼnij΄ƊƖƂƞőĎœƖij΄åĈĎħƞåƖij΄ſĎƂ΄āŜœƊĎħƞijƂĎ΄ ʼnͽŜĀijĎƖƖijƵŜ͟΄Nœ΄ſåƂƖijāŜʼnåƂĎ΄ħʼnij΄ijőſijåœƖij΄å΄ħåƊ͚΄ſĎƂ΄ƞƊij΄ĈŜőĎƊƖijāij΄Ď΄ƊijőijʼnåƂij͚΄åʼnijőĎœƖåƖij΄Ĉå΄ƂĎƖĎ΄Ĉij΄ĈijƊƖƂijĀƞdžijŜœĎ΄ devono essere realizzati nel rispetto della seguente norma: • UNI 7129 - è la principale norma di riferimento per la sicurezza degli impianti domestici alimentati a gas œåƖƞƂåʼnĎ΄Ď΄B—a΄ĈijƊƖƂijĀƞijƖij΄å΄őĎdždžŜ΄Ĉij΄ƂĎƖij͟΄La norma è suddivisa in 5 parti principali: UNI 7129 - 1:2015 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - progettazione, installazione e messa a servizio - parte 1: impianto interno”. UNI 7129 - 2:2015 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - progettazione, installazione e messa a servizio - parte 2: installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione”. UNI 7129 - 3:2015 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - progettazione, installazione e messa a servizio - parte 3: sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione”. UNI 7129 - 4:2015 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - progettazione, installazione e messa a servizio - parte 4: messa in servizio degli impianti/apparecchi”. UNI 7129 - 5:2015 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - progettazione, installazione e messa a servizio - parte 5: sistemi per lo scarico delle condense”. Nʼn΄őåƂāĮijŜ΄aå΄ÍĎœƖijʼnådžijŜœĎ΄Ɗij΄ĝ΄ĈĎĈijāåƖŜ΄Ĉå΄ƊĎőſƂĎ΄åʼnʼnŜ΄ƊƵijʼnƞſſŜ΄Ĉij΄ prodotti tecnici per l’aerazione dei locali con impianti a gas e per soddisfare le esigenze di ventilazione e di comfort nelle åĀijƖådžijŜœij΄ijœ΄ħĎœĎƂĎ͙΄ʼnĎ΄œŜƊƖƂĎ΄ħƂijħʼnijĎ΄ĈͽåĎƂådžijŜœĎ΄ĈijƊſŜœħŜœŜ΄Ĉij ſåƊƊåħħij΄ĈͽåƂijå΄ĈijāĮijåƂåƖij΄Ď΄āĎƂƖijǙāåƖij͟ Questo ci permette di soddisfare le esigenze di qualità e sicurezza che il mercato, i progettisti e le rivendite del settore richiedono: il rispetto delle più restrittive normative nazionali ed internazionali garantisce le migliori performance. aĎ΄āĎƂƖijǙāådžijŜœij΄ƂĎʼnåƖijƵĎ΄åij΄ĈijǖĎƂĎœƖij΄ſƂŜĈŜƖƖij΄ƊŜœŜ΄ƂĎåʼnijdždžåƖĎ΄Ĉå΄ enti preposti che testano gli articoli come da procedure richieste dalle norme.

̌ GRIGLIE IN PLASTICA CENNI GENERALI SULLA VENTILAZIONE E AERAZIONE DEI LOCALI ¶œå΄ĀƞŜœå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄œĎāĎƊƊijƖå΄Ĉij΄ƞœå΄ſƂĎāijƊå΄ƁƞåœƖijƖö΄Ĉij΄ŜƊƊijħĎœŜ΄āŜœƖĎœƞƖŜ΄ œĎʼnʼnͽåƂijå΄ſĎƂ΄ĎƵijƖåƂĎ΄ʼnå΄ĦŜƂőådžijŜœĎ΄Ĉij΄iŜœŜƊƊijĈŜ΄Ĉij΄ åƂĀŜœijŜ͙΄ĝ΄ĈƞœƁƞĎ΄ŜĀĀʼnijħåƖŜƂijŜ͚΄ per prevenire incidenti mortali provocati dal cattivo funzionamento degli apparecchi o dalla mancanza di ossigeno, far si che nei locali in cui sono installati apparecchi a Ǚåőőå΄ʼnijĀĎƂå΄åǘƞijƊāå΄ʼnå΄ħijƞƊƖå΄ƁƞåœƖijƖö΄Ĉij΄åƂijå͟ Í*k¯Na ÞNtk* — ¢¢ BBNt΄ šN ΄Ͳ΄— ¢¢΄ Nš *š ÞNtk* —tš¯ ¯ ΄$ͽ šN —ĎƂ΄ƵĎœƖijʼnådžijŜœĎ͚΄œĎʼnʼnŜ΄ƊſĎāijǙāŜ΄ caso, si intende l’åǘƞƊƊŜ΄Ĉij΄åƂijå œĎāĎƊƊåƂijŜ΄åʼnʼnå΄ĀƞŜœå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄ ĈĎħʼnij΄åſſåƂĎāāĮij΄å΄Ǚåőőå΄ʼnijĀĎƂå͟΄ aå΄ƵĎœƖijʼnådžijŜœĎ΄œåƖƞƂåʼnĎ΄ĝ΄ʼnͽĎǖĎƖƖŜ΄ camino comunemente chiamato ͻƖijƂåħħijŜͻ͟ Nʼn΄ſåƊƊåħħijŜ΄åƂijå΄ĎƊſƂĎƊƊŜ΄ijœ΄āő̹΄ĝ΄ʼnå΄ƊƞſĎƂĦijāĎ΄ʼnijĀĎƂå΄Ĉij΄ƞœ΄ƖƞĀŜ΄ͬĦŜƂŜ͚ͭ΄Ĉij΄ƞœå΄ ħƂijħʼnijå΄Ŝ΄Ĉij΄ƞœå΄āŜőĀijœådžijŜœĎ΄Ĉij΄ƁƞĎƊƖij͟ Nʼn΄ſåƊƊåħħijŜ΄åƂijå΄Ĉij΄ƞœ΄ƖƞĀŜ΄ͬĦŜƂŜͭ΄Ɗij΄őijƊƞƂå΄ĦåāijʼnőĎœƖĎ΄āåʼnāŜʼnåœĈŜ΄ʼnͽåƂĎå΄ĈĎʼnʼnå΄ ƊĎdžijŜœĎ΄ijœƖĎƂœå͟΄Nʼn΄ſåƊƊåħħijŜ΄åƂijå΄Ĉij΄ƞœå΄ħƂijħʼnijå΄ijœƵĎāĎ΄ƵåƂijå΄āŜʼn΄ƵåƂijåƂĎ΄Ĉij΄ĈijƵĎƂƊij΄ fattori come la geometria e l’inclinazione delle alette, ΄ʼnå΄ſƂĎƊĎœdžå΄Ĉij΄ƂĎƖĎ΄åœƖijœƊĎƖƖij͚΄ʼnå΄ĈijƊƖåœdžå΄ƖƂå΄åʼnĎƖƖĎ΄ƂĎƖĎ΄Ď΄ƖƞĀŜ͟΄¶œå΄ħƂijħʼnijå΄āŜœ΄ passaggio aria ottimale deve avere la rete leggermente distanziata dalle alette Ď΄Ĉåʼn΄ƖƞĀŜ͚΄åĦĦijœāĮĝ΄ʼnͽåƂijå΄ſŜƊƊå΄ƖƂåœƊijƖåƂĎ΄Ɗƞ΄ƖƞƖƖå΄ʼnå΄ƊƞſĎƂĦijāijĎ΄ĈĎʼn΄ƖƞĀŜ͚΄ſŜij΄Ɗƞ΄ quella dell’eventuale rete e infine su quella della griglia o viceversa. ÍåʼnĎœĈŜ΄ijʼn΄ſƂijœāijſijŜ΄ͺĈĎʼnʼnͽijőĀƞƖŜͻ͚΄ijʼn΄ſåƊƊåħħijŜ΄åƂijå΄őijœŜƂĎ΄ƖƂå΄ƖƞĀŜ͚΄ĎƵĎœƖƞåʼnĎ΄ rete e griglia sarà quello reale. L’aerazione è il ricambio d’aria necessario a un veloce smaltimento ĈĎij΄ſƂŜĈŜƖƖij΄ĈĎʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄Ď΄ a impedire la formazione di gas ijœāŜőĀƞƊƖij͟ La portata d’aria espressa in m3/h indica la ƁƞåœƖijƖö΄Ĉij΄åƂijå΄ͬƵŜʼnƞőĎͭ΄āĮĎ΄ƖƂåœƊijƖå΄åƖƖƂåƵĎƂƊŜ ƞœ΄ƖƞĀŜ΄ͬĦŜƂŜ͚ͭ΄ƞœå΄ħƂijħʼnijå΄Ŝ΄ƞœ΄åƊſijƂåƖŜƂĎ΄ œĎʼnʼnͽƞœijƖö΄Ĉij΄ƖĎőſŜ΄ͬĮͭ La portata QV dipende: ͘΄Ĉåʼnʼnå΄ƊĎdžijŜœĎ΄Ĉij΄ſåƊƊåħħijŜ΄ͬāő̇ͭ΄¢ ͘΄Ĉåʼnʼnå΄ƵĎʼnŜāijƖö΄ĈĎʼnʼnͽåƂijå΄ͬőͥƊͭ΄Í͕ ¢ĎāŜœĈŜ΄ʼnå΄ĦŜƂőƞʼnå͙ ™Í΄Ψ΄̅̈̋͟΄ƻ΄Í΄ƻ΄¢΄Ψ΄΄ͬő̈ͥĮͭ

̍ GUIDA ALLE NORME GAS šijƊſĎƖƖåƂĎ΄ʼnĎ΄ſƂĎƊāƂijdžijŜœij΄ĈĎʼnʼnå΄Legge 1083/71, del D.M. 22-1-2008 n. 37΄Ď΄ĈĎʼnʼnĎ΄œŜƂőĎ΄¶kN΄œĎʼnʼnå΄āŜƊƖƂƞdžijŜœĎ΄ ĈĎħʼnij΄ijőſijåœƖij΄ijœƖĎƂœij΄ď΄ƞœ΄ĀƞŜœ΄ſƞœƖŜ΄Ĉij΄ſåƂƖĎœdžå΄ſĎƂ΄ʼnå΄ƊåʼnƵåħƞåƂĈijå΄ĈĎʼnʼnå΄ƊijāƞƂĎdždžå΄ſĎƂƊŜœåʼnĎ΄Ď΄āŜʼnʼnĎƖƖijƵå͟ NOVITÁ COMPLESSIVE PIÙ RILEVANTI DELLA UNI 7129:2015 LA NORMA NON CONSENTE PARTE 2 - “installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione” ¢ŜœŜ΄ƊƖåƖij΄őŜĈijǙāåƖij΄ij΄ſƞœƖij΄ĈĎʼnʼnå΄œŜƂőå΄ƂĎʼnåƖijƵij΄åij΄ʼnŜāåʼnij΄Ĉij΄ijœƊƖåʼnʼnådžijŜœĎ΄œŜœ΄ſƂĎƊijĈijåƖij΄ͬʼnŜāåʼnij΄āĮĎ΄œŜœ΄ƵĎœħŜœŜ΄ͺƵijƊijƖåƖijͻ΄ ſĎƂ΄őŜʼnƖŜ΄ƖĎőſŜ΄āŜőĎ΄ƊŜǗƖƖĎ͚΄ƊŜƖƖŜƖĎƖƖij͚΄ʼnŜāåʼnij΄ƖĎāœijāij͚΄ĎƖāͭ͟΄āĮĎ΄ƵĎƂƂ圜Ŝ΄ĈŜƖåƖij΄ƁƞijœĈij΄Ĉij΄ƊijƊƖĎőij΄ſĎƂőåœĎœƖij΄Ĉij΄ aerazione. ʼnƖƂå΄œŜƵijƖö΄ijœƖƂŜĈŜƖƖå΄āŜœƊijƊƖĎ΄œĎʼnʼnå΄ſŜƊƊijĀijʼnijƖö΄Ĉij΄ƊŜƊƖijƖƞdžijŜœĎ΄ĈĎij΄ħĎœĎƂåƖŜƂij΄Ĉij΄āåʼnŜƂĎ΄Ĉij΄ƖijſŜ΄ ΄ijœƊƖåʼnʼnåƖij΄œĎʼn΄ʼnŜāåʼnĎ΄ ħåĀijœĎƖƖŜ΄Ď΄āŜʼnʼnĎħåƖij΄å΄āåœœĎ΄ĦƞőåƂijĎ΄āŜʼnʼnĎƖƖijƵĎ΄ƂåőijǙāåƖĎ͟΄¢Ď΄œŜœ΄ĝ΄ſŜƊƊijĀijʼnĎ΄ƊŜƊƖijƖƞijƂʼnij΄āŜœ΄ħĎœĎƂåƖŜƂij΄Ĉij΄ƖijſŜ΄ ΄ āŜʼnʼnĎħåƖij΄åĈ΄åſſŜƊijƖij΄ƊijƊƖĎőij΄Ĉij΄ƊāåƂijāŜ΄ͬƊāåƂijāŜ΄å΄ſåƂĎƖĎ΄āŜőſƂĎƊŜ͚ͭ΄ʼnͽåſĎƂƖƞƂå΄Ĉij΄ƵĎœƖijʼnådžijŜœĎ΄ĈĎƵĎ΄ĎƊƊĎƂĎ΄őåħħijŜƂåƖå΄ ĈĎʼn΄̊̅μ΄āŜœ΄őijœijőŜ΄Ĉij΄̇̅̅΄āő̹΄Ď΄ħʼnij΄ƊƖĎƊƊij΄ſŜƊƊŜœŜ΄ƁƞijœĈij΄ĎƊƊĎƂĎ΄ƊŜƊƖijƖƞijƖij΄āŜœ΄ħĎœĎƂåƖŜƂij΄å΄āåőĎƂå΄åſĎƂƖå͟΄¶ʼnƖijőå΄ œŜƵijƖö΄āĮĎ΄ijœĈijāĮijåőŜ͚΄ƁƞåœĈŜ΄ʼnå΄ƊĎdžijŜœĎ΄œĎƖƖå΄ĈĎʼnʼnͽåſĎƂƖƞƂå΄Ĉij΄ƵĎœƖijʼnådžijŜœĎ΄œŜœ΄ĝ΄őijƊƞƂåĀijʼnĎ΄Ŝ΄ƂijʼnĎƵåĀijʼnĎ΄Ɗƞʼnʼnå΄ħƂijħʼnijå͚΄ ŜāāŜƂƂĎ΄ĎƊĎħƞijƂĎ΄ʼnå΄ƵĎƂijǙāå΄ĈĎʼnʼnå΄ĦƞœdžijŜœåʼnijƖö΄ĈĎʼnʼnͽåſĎƂƖƞƂå΄ƖƂåőijƖĎ΄åſſŜƊijƖŜ΄ƊƖƂƞőĎœƖŜ͟ PARTE 3 - “sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione” 9΄ƊƖåƖå΄ijœƊĎƂijƖå΄ʼnå΄ſŜƊƊijĀijʼnijƖö΄Ĉij΄ĎƵåāƞåƂĎ΄ij΄ſƂŜĈŜƖƖij΄ĈĎʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄åƖƖƂåƵĎƂƊŜ΄āåœœĎ΄āŜʼnʼnĎƖƖijƵĎ΄ijœ΄ſƂĎƊƊijŜœĎ΄ſŜƊijƖijƵå΄ āŜœ΄ĈijƊſŜƊijƖijƵij΄āĮĎ΄œŜœ΄ſĎƂőĎƖƖŜœŜ΄ijʼn΄ƂijƖŜƂœŜ΄ĈĎij΄ſƂŜĈŜƖƖij΄ĈĎʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄œĎħʼnij΄åſſåƂĎāāĮij΄œŜœ΄ijœ΄ĦƞœdžijŜœĎ͟΄9΄ ƞœå΄ſƂĎƊāƂijdžijŜœĎ΄ĈŜƵƞƖå΄åʼnʼnͽijœƖƂĈƞdžijŜœĎ΄Ĉij΄åʼnāƞœĎ΄ĈijƂĎƖƖijƵĎ΄āŜőƞœijƖåƂijĎ΄ͬ$ijƂĎƖƖijƵĎ΄*āŜĈĎƊijħœ΄ĎĈ΄*āŜʼnåĀĎʼnijœħ΄āŜœ΄ij΄ āŜœƊĎħƞĎœƖij΄ƂĎħŜʼnåőĎœƖij΄͚̍̆̆΄͚̍̆̇΄̍̆̈΄Ď΄̍̆̉ͭ΄āĮĎ΄Ĉåʼn΄̇̋΄¢ĎƖƖĎőĀƂĎ΄̇̅̆̊΄œŜœ΄ſĎƂőĎƖƖŜœŜ΄ſijƥ΄ʼnͽijőőijƊƊijŜœĎ΄ijœ΄āŜőőĎƂāijŜ΄ di caldaie tradizionali di tipo C. 1 - Nœ΄ʼnijœĎå΄ħĎœĎƂåʼnĎ͚΄ƊāåƂijāåƂĎ΄å΄ſåƂĎƖĎ΄Ɗijå΄āŜœ΄ƊāåʼnĈåĀåħœij΄āĮĎ΄āŜœ΄āåʼnĈåijĎ͟ 2 - Nʼn΄ƊŜƖƖŜſåƊƊŜ΄ĈĎħʼnij΄ĎĈijǙāij͚΄ŜƵƵĎƂŜ΄ʼnå΄ſĎƂāŜƂƂĎœdžå΄ĈĎʼnʼnĎ΄ƖƞƂĀådžijŜœij΄ƊŜƖƖŜ΄ʼnĎ΄ĦŜœĈåőĎœƖå͚΄åʼnʼnͽijœƖĎƂœŜ΄Ĉij΄ƵĎƊſåij΄Ď΄ ijœƖĎƂāåſĎĈijœij΄œŜœ΄åāāĎƊƊijĀijʼnij͟΄—ŜƊåƂĎ΄ʼnĎ΄ƖƞƂĀådžijŜœij΄ĈĎʼn΄ħåƊ΄ĈijƂĎƖƖåőĎœƖĎ΄ƊŜƖƖŜ΄ƖƂåāāijå͚΄åœāĮĎ΄ƊĎ΄āŜœ΄ħƞåijœå͚΄œĎʼn΄ʼnåƖŜ΄ esterno dei őƞƂij΄ſĎƂijőĎƖƂåʼnij΄ĈĎʼnʼnͽĎĈijǙāijŜ΄Ď΄ĈĎʼnʼnĎ΄ƊƞĎ΄ſĎƂƖijœĎœdžĎ͟ 3 - La΄ſŜƊå΄ĈĎʼnʼnĎ΄ƖƞĀådžijŜœij΄ƊŜƖƖŜ΄ƖƂåāāijå͚΄āŜőſƂĎƊŜ΄ƊŜƖƖŜ΄ſåƵijőĎœƖŜ͚΄œĎij΄ʼnŜāåʼnij΄āŜƊƖijƖƞĎœƖij΄ʼnĎ΄ſåƂƖij΄āŜőƞœij΄ĈĎʼnʼnͽĎĈijǙāijŜ͟΄΄ 4 - Lå΄ſŜƊå΄ƊŜƖƖŜƖƂåāāijå΄ĈĎʼnʼnå΄ƖƞĀådžijŜœĎ΄ijœ΄ĈijåħŜœåʼnĎ΄ĎĈ΄ŜĀʼnijƁƞå 5 - ŜʼnʼnŜāåƂĎ΄ħijƞœdžijŜœij΄ǙʼnĎƖƖåƖĎ΄Ď΄őĎāāåœijāĮĎ΄åʼnʼnͽijœƖĎƂœŜ΄Ĉij΄ʼnŜāåʼnij΄œŜœ΄åĎƂåƖij΄Ŝ΄œŜœ΄åĎƂåĀijʼnij͟ 6 - NœƊƖåʼnlare e utilizzare apparecchi senza termocoppia di sicurezza 7 - Nœstallare apparecchi sulla proiezione verticale del piano di cottura a gas. 8 - L’inståʼnʼnådžijŜœĎ΄Ĉij΄åſſåƂĎāāĮij΄Ĉij΄ƞƖijʼnijdždžådžijŜœĎ΄œĎij΄ʼnŜāåʼnij΄āŜƊƖijƖƞĎœƖij΄ʼnĎ΄ſåƂƖij΄āŜőƞœij΄ĈĎʼnʼnͽĎĈijǙāijŜ΄āŜœĈŜőijœijåʼnĎ΄Ɓƞåʼnij΄ per esempio scale, cantine, androni, solaio, sottotetto, vie di fuga, etc. se non collocati all’interno di vani tecnici di ſĎƂƖijœĎœdžå΄Ĉij΄Ŝħœij΄ƊijœħŜʼnå΄ƞœijƖö΄ijőőŜĀijʼnijåƂĎ΄Ď΄åāāĎƊƊijĀijʼnij΄ƊŜʼnŜ΄åʼnʼnͽƞƖijʼnijdždžåƖŜƂĎ͟ 9 - NœstalʼnådžijŜœĎ΄Ĉij΄åſſåƂĎāāĮij΄Ĉij΄ƖijſŜ΄ ΄ĈĎƊƖijœåƖij΄åʼn΄ƂijƊāåʼnĈåőĎœƖŜ΄ĈĎħʼnij΄åőĀijĎœƖij͚΄āŜœ΄Ŝ΄ƊĎœdžå΄ſƂŜĈƞdžijŜœĎ΄Ĉij΄åāƁƞå΄ āåʼnĈå΄ƊåœijƖåƂijå͚΄ijœ΄ʼnŜāåʼnij΄œĎij΄Ɓƞåʼnij΄ƊijåœŜ΄ſƂĎƊĎœƖij΄ħĎœĎƂåƖŜƂij΄Ĉij΄āåʼnŜƂĎ΄å΄ʼnĎħœå΄Ŝ΄åʼnƖƂij΄āŜőĀƞƊƖijĀijʼnij΄ƊŜʼnijĈij΄Ď΄ijœ΄ʼnŜāåʼnij΄åĈ΄ĎƊƊij΄ åĈijåāĎœƖij΄Ď΄āŜőƞœijāåœƖij͟΄ͬ™ƞĎƊƖå΄ĈijƊſŜƊijdžijŜœĎ΄œŜœ΄Ɗij΄åſſʼnijāå΄ƊĎ΄ħʼnij΄åſſåƂĎāāĮij΄åʼnijőĎœƖåƖij΄āŜœ΄āŜőĀƞƊƖijĀijʼnĎ΄ƊŜʼnijĈŜ΄ƊŜœŜ΄ āåƂåƖƖĎƂijdždžåƖij΄Ĉå΄ƞœ΄ĦŜāŜʼnåƂĎ΄Ĉij΄ƖijſŜ΄ ΄ŜƊƊijå΄ƊƖåħœŜ΄ƂijƊſĎƖƖŜ΄åʼnʼnͽåőĀijĎœƖĎ΄ijœ΄āƞij΄ƊŜœŜ΄ijœƊƖåʼnʼnåƖijͭ͟ —— š* INt΄¯N—t΄ —— š* INt΄¯N—t΄ Apparecchio non previsto per il collegamento a camino/canna fumaria o a dispositivo di evacuazione dei prodotti ĈĎʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄åʼnʼnͽĎƊƖĎƂœŜ΄ĈĎʼn΄ʼnŜāåʼnĎ΄ ijœ΄āƞij΄ʼnͽåſſåƂĎāāĮijŜ΄ĝ΄ijœƊƖåʼnʼnåƖŜ͟΄Nʼn΄ſƂĎʼnijĎƵŜ΄ ĈĎʼnʼnͽåƂijå΄āŜőĀƞƂĎœƖĎ΄Ď΄ʼnͽĎƵåāƞådžijŜœĎ΄ĈĎij΄ ſƂŜĈŜƖƖij΄ĈĎʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄åƵƵĎœħŜœŜ΄œĎʼn΄ locale di installazione. ¢āåʼnĈåĀåħœij΄ijƊƖåœƖåœĎij΄ǙœŜ΄å΄̊΄ʼnƖͥőijœƞƖŜ͚΄ ƊāåʼnĈåĀåħœij΄åĈ΄åāāƞőƞʼnŜ΄ǙœŜ΄å΄̊̅΄ʼnƖͥ őijœƞƖŜ͚΄ƊƖƞĦĎ΄ǙœŜ΄å΄͚̉̇΄ņƶ͟΄N΄ʼnŜāåʼnij΄ĈŜƵĎ΄ sono installati questi apparecchi devono essere opportunamente aerati e ventilati. Apparecchio previsto per il collegamento a camino/canna fumaria o a dispositivo che evacua i prodotti ĈĎʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄åʼnʼnͽĎƊƖĎƂœŜ΄ĈĎʼn΄ locale in cui l’apparecchio è installato. Nʼn΄ſƂĎʼnijĎƵŜ΄ĈĎʼnʼnͽåƂijå΄āŜőĀƞƂĎœƖĎ΄ avviene nel locale di installazione e l’evacuazione dei prodotti della āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄åƵƵijĎœĎ΄åʼnʼnͽĎƊƖĎƂœŜ΄ĈĎʼn΄ ʼnŜāåʼnĎ΄ƊƖĎƊƊŜ͟΄N΄ʼnŜāåʼnij΄ĈŜƵĎ΄ƊŜœŜ΄ijœƊƖåʼnʼnåƖij΄ questi apparecchi devono essere opportunamente ventilati.

̎ GRIGLIE IN PLASTICA —— š* INt΄$N΄¯N—t΄ —— š* INt΄$N΄ t¯¯¶š ΄ tk΄ ¢tšÍ*BaN kÞ ΄$N΄AN ii CALCOLO DELLA SEZIONE NETTA TOT. DELLE APERTURE DI AERAZIONE E VENTILAZIONE ESEMPIO CALCOLO DI APERTURE DI VENTILAZIONE E AERAZIONE FORMULA CON ELETTROASPIRATORI —— š* INt΄$N΄ t¯¯¶š —— š* INt΄ ΄¯Nš BBNt AtšÞ ¯t ſſåƂĎāāĮijŜ΄ijʼn΄āƞij΄āijƂāƞijƖŜ΄Ĉij΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄ ͬſƂĎʼnijĎƵŜ΄ĈĎʼnʼnͽåƂijå΄āŜőĀƞƂĎœƖĎ͚΄āåőĎƂå΄ Ĉij΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ͚΄ƊāåőĀijåƖŜƂĎ΄Ĉij΄āåʼnŜƂĎ΄ ed evacuazione dei prodotti della āŜőĀƞƊƖijŜœĎͭ΄ĝ΄å΄ƖĎœƞƖå΄ƂijƊſĎƖƖŜ΄åʼn΄ʼnŜāåʼnĎ΄ ijœ΄āƞij΄ʼnͽåſſåƂĎāāĮijŜ΄ĝ΄ijœƊƖåʼnʼnåƖŜ͟΄Nʼn΄ſƂĎʼnijĎƵŜ΄ ĈĎʼnʼnͽåƂijå΄āŜőĀƞƂĎœƖĎ΄Ď΄ʼnͽĎƵåāƞådžijŜœĎ΄ĈĎij΄ ſƂŜĈŜƖƖij΄ĈĎʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄åƵƵĎœħŜœŜ΄ direttamente all’esterno del locale. Apparecchio di cottura dotato di dispositivo di sorveglianza di Ǚåőőå΄āĮĎ͚΄ijœ΄ƂijƊſŜƊƖå΄å΄ƞœ΄ƊĎħœåʼnĎ΄ ĈĎʼn΄ƂijʼnĎƵåƖŜƂĎ΄Ĉij΄Ǚåőőå͚΄őåœƖijĎœĎ΄ aperta l’alimentazione del gas, e la ijœƖĎƂƂŜőſĎ΄ijœ΄åƊƊĎœdžå΄ĈĎʼnʼnå΄Ǚåőőå͟ QA: portata termica apparecchi di tipo A espressa in Kw ™ ͙΄ſŜƂƖåƖå΄ƖĎƂőijāå΄åſſåƂĎāāĮij΄Ĉij΄ƖijſŜ΄ ΄ĎƊſƂĎƊƊå΄ijœ΄_ƶ ™ ͙΄ſŜƂƖåƖå΄ƖĎƂőijāå΄åſſåƂĎāāĮij΄Ĉij΄āŜƖƖƞƂå΄ƊĎœdžå΄āŜœƖƂŜʼnʼnŜ΄Ĉij΄Ǚåőőå΄ĎƊſƂĎƊƊå΄ijœ΄_ƶ ™ ¢͙΄ſŜƂƖåƖå΄ƖĎƂőijāå΄åſſåƂĎāāĮij΄Ĉij΄āŜƖƖƞƂå΄āŜœ΄āŜœƖƂŜʼnʼnŜ΄Ĉij΄Ǚåőőå΄ĎƊſƂĎƊƊå΄ijœ΄_ƶ _Ψ̇΄ƁƞåœĈŜ΄ʼnͣĎƵåāƞådžijŜœĎ΄ĈĎij΄ſƂŜĈŜƖƖij΄ĈĎʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄ĈĎħʼnij΄åſſåƂĎāāĮij΄Ĉij΄āŜƖƖƞƂå΄āŜœ΄ĈijƊſŜƊijƖijƵŜ΄Ĉij΄ƊŜƂƵĎħʼnijåœdžå΄Ĉij΄Ǚåőőå΄ĝ΄ assicurata da una apertura permanente di aerazione e se, contemporaneamente, risultano soddisfatti i seguenti requisiti: Ͳ΄ſŜƂƖåƖå΄ƖĎƂőijāå΄œŜőijœåʼnĎ΄őåƊƊijőå΄āŜőſʼnĎƊƊijƵå΄ĈĎħʼnij΄åſſåƂĎāāĮij΄Ĉij΄āŜƖƖƞƂå΄āŜœ΄ĈijƊſŜƊijƖijƵŜ΄Ĉij΄ƊŜƂƵĎħʼnijåœdžå΄Ĉij΄Ǚåőőå΄ijœƊƖåʼnʼnåƖij΄œĎʼn΄ʼnŜāåʼnĎ΄ œŜœ΄őåħħijŜƂĎ΄Ĉij΄͚̆̆̌΄_ƶ - portata termica nominale massima complessiva riferita agli apparecchi di tipo A e degli apparecchi di cottura con dispositivo di ƊŜƂƵĎħʼnijåœdžå΄Ĉij΄Ǚåőőå΄ijœƊƖåʼnʼnåƖij΄œĎʼn΄ʼnŜāåʼnĎ΄œŜœ΄őåħħijŜƂĎ΄Ĉij΄̆̊΄_ƶ͟ tʼnƖƂĎ΄åʼnʼnå΄ƵĎƂijǙāå΄ĈĎʼnʼnå΄ƂĎʼnådžijŜœĎ΄ſƂĎāĎĈĎœƖĎ͚΄ƊĎ΄ œĎʼn΄ʼnŜāåʼnĎ΄ƊŜœŜ΄ijœƊƖåʼnʼnåƖij΄åſſåƂĎāāĮij΄ƖijſŜ΄ ΄Ď΄ƊĎ΄œĎʼn΄ locale medesimo o in locale con esso comunicante, è collocato un elettroventilatore o una cappa åƊſijƂåœƖĎ΄ĎʼnĎƖƖƂijāå΄āŜœ΄ſŜƂƖåƖå΄ŜƂåƂijå΄Ĉij΄ƂijāåőĀijŜ΄ di aria QE espressa in m³/h, si deve utilizzare la relazione seguente. ͕$ĎƵĎ΄ĎƊƊĎƂĎ΄ƊŜĈĈijƊĦåƖƖå΄ʼnå΄āŜœĈijdžijŜœĎ΄¢T2 > ¢T1 ÍĎœƖijʼnådžijŜœĎΨ΄̋΄ƻ΄̆̅΄ƻ΄̆΄Ψ΄̋̅ ÍåʼnŜƂĎ΄őijœijőŜ΄̆̅̅΄āő̹ Ŝœ΄åſſåƂĎāāĮijŜ΄Ĉij΄āŜƖƖƞƂå΄Ĉå΄̆̅΄_ƶ ÍĎœƖijʼnådžijŜœĎΨ΄̋΄ƻ΄̆̅΄ƻ΄̇΄Ψ΄̆̇̅ ÍåʼnŜƂĎ΄őijœijőŜ΄̆̇̅΄āő̹ ͕āŜœ΄_΄ƵåƂijåĀijʼnĎ Apparecchio destinato alla cottura dei āijĀij͚΄ſƞŪ΄ĎƊƊĎƂĎ΄åʼnijőĎœƖåƖŜ΄å΄ħåƊ΄Ŝ΄ ad energia elettrica; sono considerati apparecchi di cottura le cucine o i piani di cottura, i forni, le friggitrici, piastre Ĉij΄āŜƖƖƞƂå͚΄Ďāā͟΄šijāĮijĎĈŜœŜ΄ƊĎőſƂĎ΄ un’apertura di ventilazione e aerazione åʼn΄ǙœĎ΄Ĉij΄ħåƂåœƖijƂĎ΄ƞœ΄åſſŜƂƖŜ΄āŜœƖijœƞŜ΄ ĈĎʼnʼnͽåƂijå΄œĎāĎƊƊåƂijå΄åʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ nel locale nel quale sono installati. Apparecchio in cui l'evacuazione ĈĎij΄ſƂŜĈŜƖƖij΄ĈĎʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄ viene attivata a mezzo di un ventilatore, facente parte integrante dell'apparecchio, posto a monte o a ƵåʼnʼnĎ΄ĈĎʼnʼnå΄āåőĎƂå΄Ĉij΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ͟ ¢T1 ΄Ψ΄ͬ΄̆̇΄ƻ΄™ ΄ͭ΄Τ΄ͬ΄̋΄ƻ΄™ ΄ͭ΄Τ΄ͬ̆̇΄ƻ΄™ ΄ͭ΄Τ΄ͬ΄̋΄ƻ K ƻ΄™ ¢΄ͭ΄΄΄΄΄ͬcm̹ͭ ¢T1΄΄Ψ΄ͬ̆̇΄ƻ΄̅ͭ΄Τ΄ͬ̋΄ƻ΄̅ͭ΄Τ΄ͬ̆̇΄ƻ΄̅ͭ΄Τ΄ͬ̋΄ƻ΄̆΄ƻ΄™ ¢ͭ ¢T1΄΄Ψ΄ͬ̆̇΄ƻ΄̅ͭ΄Τ΄ͬ΄̋΄ƻ΄̅ͭ΄Τ΄ͬ̆̇΄ƻ΄̅ͭ΄Τ΄ͬ̋΄ƻ΄̇΄ƻ΄™ ¢ͭ ¢T2΄΄Ψ΄̋΄ƻ΄™B ̆΄Ͳ΄͚̅̊ QE ͚̅̌̉ QB

̆̅ CALCOLO DELLE APERTURE DIAERAZIONE E VENTILAZIONE IN UN LOCALE 1. APPARECCHIO TIPO "A" (MAX 11 KW) 1. CALDAIA O SCALDABAGNO DI TIPO "B" (22 Kw) 1. APPARECCHIO DI COTTURA A GAS PRIVO DI TERMOCOPPIA (8 Kw) 1. APPARECCHIO DI COTTURA A GAS CON SORVEGLIANZA DI FIAMMA (TERMOCOPPIA) Apparecchi non collegati a un condotto di scarico. Bʼnij΄åſſåƂĎāāĮij΄å΄ħåƊ΄Į圜Ŝ΄œĎāĎƊƊijƖö΄œŜœ΄Ĉij΄ƞœå͚΄őå΄Ĉij΄ĈƞĎ΄ åſĎƂƖƞƂĎ͚΄āijåƊāƞœå΄ĈĎʼnʼnå΄ƊĎdžijŜœĎ΄őijœijőå΄Ĉij΄̆̅̅΄āő͚̇΄Ĉij΄āƞij΄ ƞœå΄ſåƂƖĎ΄ſĎƂ΄ʼnͣåǘƞƊƊŜ΄ĈĎʼnʼnͣåƂijå΄āŜőĀƞƂĎœƖĎ΄Ď΄Ĉij΄åĎƂådžijŜœĎ΄Ď΄ ʼnͣåʼnƖƂå΄ſĎƂ΄ʼnŜ΄ƊāåƂijāŜ΄ĈĎij΄ſƂŜĈŜƖƖij΄ĈĎʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ͚΄ƊijƖƞåƖå΄ nella parte alta di una parete esterna. ̑̑΄_ƶ΄ƻ΄̋΄āő̹ͥ_ƶ΄= ̐̒̑΄āő̹ ̍΄_ƶ΄ƻ΄̋΄āő̹ͥ_ƶ΄ƻ ̑ = ̎̋΄āő̹ ̗΄_ƶ΄ƻ΄̐̑΄āő̹ͥ_ƶ΄= ̎̋΄āő̹ kĎʼn΄āåƊŜ΄Ĉij΄ħåƊ΄åƵĎœƖij΄ĈĎœƊijƖö΄ƂĎʼnåƖijƵå΄őijœŜƂĎ΄Ŝ΄ƞħƞåʼnĎ΄å΄͚̅̍΄ ͬőĎƖåœŜ͚ͭ΄ʼnå΄ƊĎdžijŜœĎ΄ƂĎʼnåƖijƵå΄åʼnʼnå΄őåħħijŜƂådžijŜœĎ΄ſƞŪ΄ĎƊƊĎƂĎ΄ realizzata per mezzo di aperture nella parte alta del locale ƊĎœdžå΄ƞʼnƖĎƂijŜƂij΄őåħħijŜƂådžijŜœij΄ſƂĎƵijƊƖĎ΄ĈĎʼn΄̊̅μ͟΄ ¢ŜʼnŜ΄ʼnĎ΄őåħħijŜƂådžijŜœij΄ĈĎʼnʼnĎ΄åſĎƂƖƞƂĎ΄ſŜƊƊŜœŜ΄ĎƊƊĎƂĎ΄ realizzate oltre che sui muri perimetrali anche su serramenti āĮĎ΄Ĉ圜Ŝ΄ƵĎƂƊŜ΄ʼnͣĎƊƖĎƂœŜ͚΄ſƞƂāĮď΄Ɗijå΄ħåƂåœƖijƖŜ΄ijʼn΄ʼnijĀĎƂŜ΄ passaggio dell'aria. ͕͕΄¢ƞſĎƂǙāijĎ΄őijœijőå΄Ĉij΄ʼnĎħħĎ͙΄̆̅̅΄āő̹ ͕͕΄¢ƞſĎƂǙāijĎ΄őijœijőå΄Ĉij΄ʼnĎħħĎ͙΄̇̅̅΄āő̹ ͕΄—åƊƊ΄ ijƂ΄̆̅̅΄āő̹ ͕΄ ĎƂådžijŜœĎ΄ſĎƂőåœĎœƖĎ ͕΄—åƊƊ΄ ijƂ΄̆̈̇΄āő̹ ͕΄—åƊƊ΄ ijƂ΄̆̅̅΄āő̹ ͕΄—åƊƊ΄ ijƂ΄̇̅̅΄āő̹ ̇̇΄_ƶ ̍΄_ƶ ̍΄_ƶ

̆̆ GRIGLIE IN PLASTICA ̑̑΄_ƶ΄ƻ΄̕΄āő̹ͥ_ƶ΄= ̆̈̇΄āő̹ ̗̐΄_ƶ΄ƻ΄̕΄āő̹ͥ_ƶ΄= ̆̅̍΄āő̹ ̗΄_ƶ΄ƻ΄̕΄āő̹ͥ_ƶ΄ƻ΄̑ = ̎̋΄āő̹ ̗΄_ƶ΄ƻ΄̕΄āő̹ͥ_ƶ΄ƻ΄̐ = ̉̍΄āő̹ ̑̔̏΄āő̹ ¯ŜƖåʼnĎΨ΄̇̇̍΄āő̹ ¯ŜƖåʼnĎΨ΄̊̅̅΄āő̹ 1. CALDAIA O SCALDABAGNO DI TIPO "B" (22 Kw) 1. CALDAIA O SCALDABAGNO DI TIPO "B" (22 Kw) ͕΄—åƊƊ΄ ijƂ΄̇̊̅΄āő̹ ͕΄—åƊƊ΄ ijƂ΄̇̅̅΄āő̹ ͕΄—åƊƊ΄ ijƂ΄̉̊̅΄āő̹ ̍΄_ƶ ̍΄_ƶ ̆̍΄_ƶ ̇̇΄_ƶ GLOSSARIO Aerazione: ƂijāåőĀijŜ΄ĈĎʼnʼnͣåƂijå΄œĎāĎƊƊåƂijå΄Ɗijå΄ſĎƂ΄ʼnŜ΄ƊőåʼnƖijőĎœƖŜ΄ĈĎij΄ſƂŜĈŜƖƖij΄ĈĎʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ͚΄Ɗijå΄ſĎƂ΄ĎƵijƖåƂĎ΄őijƊāĎʼnĎ΄āŜœ΄ƞœ΄ƖĎœŜƂĎ΄ ſĎƂijāŜʼnŜƊŜ΄Ĉij΄ħåƊ΄œŜœ΄āŜőĀƞƊƖij͟ Ventilazione:΄åǘƞƊƊŜ΄ĈĎʼnʼnͣåƂijå΄œĎāĎƊƊåƂijå΄åʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ͟ Prodotti della combustione: ij΄ħåƊ΄āŜőĀƞƊƖijĀijʼnij΄ƊŜœŜ΄āŜƊƖijƖƞijƖij΄Ĉå΄őŜʼnĎāŜʼnĎ΄āŜőſƂĎœĈĎœƖij΄āåƂĀŜœijŜ΄ĎĈ΄ijĈƂŜħĎœŜ͚΄ŜʼnƖƂĎ΄åĈ΄åʼnƖƂĎ΄őŜʼnĎāŜʼnĎ΄ āĮĎ΄œŜœ΄ſƂĎœĈŜœŜ΄ſåƂƖĎ΄åʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ͟΄Nʼn΄āåƂĀŜœijŜ΄ĀƂƞāijåœĈŜ΄āŜœ΄ƊƞǗāijĎœƖĎ΄ŜƊƊijħĎœŜ΄ſƂŜĈƞāĎ΄åœijĈƂijĈĎ΄āåƂĀŜœijāå΄ͬ ṫͭͤ΄ʼnͣijĈƂŜħĎœŜ΄ ſƂŜĈƞāĎ΄ƵåſŜƂ΄ĈͣåāƁƞå΄āĮĎ΄ƵijĎœĎ΄ĎƊſƞʼnƊŜ΄āŜœ΄ij΄ſƂŜĈŜƖƖij΄ĈĎʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄ͬĦƞőijͭ͟΄Nœ΄āåƂĎœdžå΄Ĉij΄ŜƊƊijħĎœŜ΄ʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄ŜƂijħijœå΄ őŜœŜƊƊijĈŜ΄Ĉij΄āåƂĀŜœijŜ΄ͬ t͚ͭ΄ħåƊ΄ĦŜƂƖĎőĎœƖĎ΄ƖŜƊƊijāŜ΄ſĎƂ΄ʼnͣŜƂħåœijƊőŜ΄ƞőåœŜ͟ Fabbisogno di aria:΄ƁƞåœƖijƖö΄Ĉij΄åƂijå΄ƖĎŜƂijāå΄œĎāĎƊƊåƂijå΄åʼnʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄āŜőſʼnĎƖå΄ĈĎij΄ħåƊ΄āŜőĀƞƊƖijĀijʼnij͟΄kŜƂőåʼnőĎœƖĎ΄œĎij΄āŜőƞœij΄ åſſåƂĎāāĮij΄ƞƖijʼnijdždžåƖŜƂij΄ʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄åƵƵijĎœĎ΄āŜœ΄ƞœ΄őŜĈĎƂåƖŜ΄ĎāāĎƊƊŜ΄Ĉij΄åƂijå͟΄Nœ΄āåƊŜ΄Ĉij΄āåƂĎœdžå΄Ĉij΄åƂijå΄ͬŜƊƊijħĎœŜͭ΄ʼnå΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄ ŜƂijħijœå΄őŜœŜƊƊijĈŜ΄Ĉij΄āåƂĀŜœijŜ΄ͬ t͚ͭ΄ħåƊ΄åʼnƖåőĎœƖĎ΄ƖŜƊƊijāŜ΄ſĎƂ΄ʼnͣŜƂħåœijƊőŜ΄ƞőåœŜ͟ šijāŜƂĈijåőŜ΄āĮĎ΄ʼnå΄ƁƞåœƖijƖö΄Ĉij΄åƂijå΄ƖĎŜƂijāå΄Ĉij΄āŜőĀƞƊƖijŜœĎ΄ſĎƂ΄̆΄ő̈΄Ĉij΄őĎƖåœŜ΄ĝ΄͚̎̋΄ő͚̈΄őĎœƖƂĎ΄ſĎƂ΄ijʼn΄B—a΄ĝ΄Ĉij΄āijƂāå΄͚̇̌̉΄ő̈΄Ĉij΄åƂijå͟ Monossido di carbonio:΄ijʼn΄őŜœŜƊƊijĈŜ΄Ĉij΄āåƂĀŜœijŜ΄ͬŜ΄ŜƊƊijĈŜ΄Ĉij΄āåƂĀŜœijŜ΄Ŝ΄ŜƊƊijĈŜ΄āåƂĀŜœijāŜͭ΄Įå΄ĦŜƂőƞʼnå΄ t͚΄ijʼn΄œƞőĎƂŜ΄ ¢΄ĝ΄̋̈̅Ͳ̅̍Ͳ͚̅΄ĝ΄ ƞœ΄ħåƊ΄ijœŜĈŜƂĎ͚΄ijœāŜʼnŜƂĎ͚΄ijœƊåſŜƂĎ΄Ď΄ƵĎʼnĎœŜƊŜ͟΄¢ij΄őijƊāĎʼnå΄ĀĎœĎ΄āŜœ΄ʼnͣåƂijå͚΄āŜœ΄āƞij΄ĦŜƂőå΄ĦåāijʼnőĎœƖĎ΄őijƊāĎʼnĎ΄ĎƊſʼnŜƊijƵĎ΄Ď΄ſĎœĎƖƂå΄ĦåāijʼnőĎœƖĎ΄ åƖƖƂåƵĎƂƊŜ΄ʼnĎ΄ſåƂĎƖij΄Ď΄ijʼn΄ƊŜǗƖƖŜ͟΄Nʼn΄őŜœŜƊƊijĈŜ΄Ĉij΄āåƂĀŜœijŜ΄ĝ΄ƖŜƊƊijāŜ΄ſĎƂāĮď΄ʼnĎħåœĈŜƊij΄ƊåʼnĈåőĎœƖĎ΄åħʼnij΄åƖŜőij΄Ĉij΄ĦĎƂƂŜ΄œĎʼnʼnͣĎőŜħʼnŜĀijœå΄ĈĎʼn΄ ƊåœħƞĎ΄ĦŜƂőå΄ƞœ΄āŜőſʼnĎƊƊŜ΄őŜʼnƖŜ΄ſijƥ΄ƊƖåĀijʼnĎ΄ĈĎʼnʼnͣŜƊƊijĎőŜħʼnŜĀijœå͟΄aå΄ĦŜƂőådžijŜœĎ΄Ĉij΄ƁƞĎƊƖŜ΄āŜőſʼnĎƊƊŜ΄Ħå΄ƊĽ΄āĮĎ΄ʼnͣĎőŜħʼnŜĀijœå΄Ɗijå΄ƊåƖƞƂå΄ Ĉij΄ t΄Ď΄āĮĎ΄Ɗijå΄ƁƞijœĈij΄ijœāåſåāĎ΄Ĉij΄ĈijƊƖƂijĀƞijƂĎ΄ʼnͣŜƊƊijħĎœŜ΄åʼn΄āŜƂſŜ͚΄ƁƞĎƊƖŜ΄āåƞƊå΄ƞœå΄ĈĎǙāijĎœdžå΄Ĉij΄ŜƊƊijħĎœŜ΄āĮĎ΄ſŜƂƖå΄åĈ΄ƞœŜ΄ƊƖåƖŜ΄Ĉij΄ ijœāŜƊāijĎœdžå΄Ď΄ƁƞijœĈij΄åʼnʼnå΄őŜƂƖĎ͟΄ œāĮĎ΄ĀåƊƊĎ΄ĎƊſŜƊijdžijŜœij΄åʼn΄őŜœŜƊƊijĈŜ΄Ĉij΄āåƂĀŜœijŜ΄ſŜƊƊŜœŜ΄ƂijĈƞƂƂĎ΄ʼnå΄āŜœāĎœƖƂådžijŜœĎ΄Ĉij΄ŜƊƊijħĎœŜ΄œĎʼn΄ āĎƂƵĎʼnʼnŜ΄åʼn΄ſƞœƖŜ΄āĮĎ΄ʼnå΄ƵijƖƖijőå΄ĈijƵĎœƖå΄ijœāŜƊāijĎœƖĎ΄Ď΄őƞŜƂĎ΄Ĉij΄åƊǙƊƊijå͟ Locale aerato: locale dotato di dispositivi che consentono l'aerazione permanente. Tali dispositivi possono essere costituiti da: Ͳ΄ƞœå΄Ŝ΄ſijƥ΄åſĎƂƖƞƂĎ΄āŜőƞœijāåœƖij΄ſĎƂőåœĎœƖĎőĎœƖĎ΄āŜœ΄ʼnͣĎƊƖĎƂœŜ͚΄ƂĎåʼnijdždžåƖĎ΄Ɗƞ΄ſåƂĎƖij΄ſĎƂijőĎƖƂåʼnij͚΄ƊĎƂƂåőĎœƖij΄Ŝ΄ijœǙƊƊij͟ - condotti di aerazione. kŜƖå͙΄aĎ΄ƊƖĎƊƊĎ΄ſƂĎƊāƂijdžijŜœij΄ƵåʼnħŜœŜ΄åœāĮĎ΄ſĎƂ΄ʼnĎ΄œijāāĮijĎͥƵåœij΄ƖĎāœijāij΄ĈĎƊƖijœåƖij΄å΄āŜœƖĎœĎƂĎ΄åſſåƂĎāāĮijåƖƞƂĎ΄ſĎƂ΄ijʼn΄ħåƊ͟ Locale ventilato:΄ʼnŜāåʼnĎ΄ĈŜƖåƖŜ΄Ĉij΄ĈijƊſŜƊijƖijƵij΄āĮĎ΄āŜœƊĎœƖŜœŜ΄ʼnå΄ƵĎœƖijʼnådžijŜœĎ΄ͬĈijƂĎƖƖå΄Ŝ΄ijœĈijƂĎƖƖåͭ͟΄¯åʼnij΄ĈijƊſŜƊijƖijƵij΄ſŜƊƊŜœŜ΄ĎƊƊĎƂĎ΄āŜƊƖijƖƞijƖij΄Ĉå͙ Ͳ΄åſĎƂƖƞƂĎ΄ſĎƂőåœĎœƖij΄ƂijƵŜʼnƖĎ΄ƵĎƂƊŜ΄ʼnͽĎƊƖĎƂœŜ͚΄ƂĎåʼnijdždžåƖĎ΄Ɗƞ΄ſåƂĎƖijͥƊĎƂƂåőĎœƖijͥijœǙƊƊij͟ Ͳ΄åſĎƂƖƞƂĎ΄ſĎƂőåœĎœƖij΄ƂijƵŜʼnƖĎ΄ƵĎƂƊŜ΄ƞœ΄ʼnŜāåʼnĎ΄ſĎƂ΄ʼnͽåƂijå΄āŜőĀƞƂĎœƖĎ͟ - condotti di ventilazione. Foro di Aerazione: apertura atta a realizzare l'aerazione del vano o locale interessato dalla presenza di impianti a gas che lo richiedano, ſƞŪ΄ĎƊƊĎƂĎ΄Ĉij΄ƖijſŜ΄ſĎƂőåœĎœƖĎ΄āŜőĎ΄åĈ΄ĎƊĎőſijŜ΄ƞœ΄ĦŜƂŜ΄Ĉij΄åĈĎħƞåƖĎ΄ĈijőĎœƊijŜœij͚΄ŜſſƞƂĎ΄ŜƵĎ΄āŜœƊĎœƖijƖŜ΄ĎͥŜ΄ſƂĎƵijƊƖŜ΄Ĉå΄ƞœå΄åſĎƂƖƞƂå΄ ƁƞåʼnĎ΄ſŜƂƖåǙœĎƊƖƂå΄Ŝ΄ǙœĎƊƖƂå΄œŜœ΄œĎāĎƊƊåƂijåőĎœƖĎ΄åſĎƂƖå΄ijœ΄őåœijĎƂå΄ſĎƂőåœĎœƖĎ͟ Foro di Ventilazione: apertura atta a realizzare la corretta e necessaria ventilazione del vano o locale all'interno del quale è presente un åſſåƂĎāāĮijŜ΄å΄ħåƊ΄āĮĎ΄ſƂĎʼnĎƵå΄ʼnͣåƂijå΄āŜőĀƞƂĎœƖĎ΄ĈijƂĎƖƖåőĎœƖĎ΄Ĉåʼn΄ʼnŜāåʼnĎ΄ijœ΄āƞij΄ĝ΄ijœƊƖåʼnʼnåƖŜ͟ Cappa aspirante (ad espulsione): āŜœƵŜħʼnijå΄ƵĎƂƊŜ΄ʼnͣĎƊƖĎƂœŜ΄ʼnĎ΄ƊŜƊƖåœdžĎ΄ijœƁƞijœåœƖij΄ſƂŜĈŜƖƖĎ΄Ĉåʼnʼnå΄āŜƖƖƞƂå͟΄¢ij΄ijœƊƖåʼnʼnå΄ƊŜſƂå΄ijʼn΄ſijåœŜ΄Ĉij΄ āŜƖƖƞƂå΄å΄ħåƊ΄Ď΄āŜœƊĎœƖĎ΄Ĉij΄ſƂŜƖĎħħĎƂĎ΄Ĉåʼnʼnå΄āŜœƖåőijœådžijŜœĎ΄ĈĎʼnʼnͣåƂijå΄ʼnͣijœƖĎƂœŜ΄ĈĎʼn΄ʼnŜāåʼnĎ΄āƞāijœå͟΄*ͣ΄ŜĀĀʼnijħåƖŜƂijå΄ſĎƂ΄ij΄œƞŜƵij΄åſſåƂĎāāĮij΄Ĉij΄ āŜƖƖƞƂå͚΄őĎœƖƂĎ΄œŜœ΄ĝ΄ſĎƂőĎƊƊå΄ʼnå΄āåſſå΄å΄ǙʼnƖƂŜ΄āĮijőijāŜ͚΄åĈåƖƖå΄åĈ΄ĎʼnijőijœåƂĎ΄ƊŜʼnŜ΄ħʼnij΄ŜĈŜƂij͟ 2. APPARECCHIO DI COTTURA CON TERMOCOPPIA (8 Kw) 2. APPARECCHIO DI COTTURA CON TERMOCOPPIA (8 Kw) 3. CAPPA DI ASPIRAZIONE CON ELETTROVENTILATORE (250 m3/h)

̆̇ GRIGLIE IN PLASTICA ſ΄̆̎΄Ͳ΄¶œijƵĎƂƊåʼnij΄āŜœ΄őŜʼnʼnĎ΄ ſ΄̈̅΄Ͳ΄¯ŜœĈĎ͚΄ƁƞåĈƂĎ΄Ď΄ƂĎƖƖåœħŜʼnåƂij ſ΄̉̊΄Ͳ΄iŜĈƞʼnåƂij΄Ď΄āŜőſŜœijĀijʼnij ſ΄̋̋΄Ͳ΄—ĎƂ΄āŜœĈijdžijŜœåőĎœƖŜ ſ΄̌̅΄Ͳ΄—ĎƂ΄ſŜƂƖĎ΄Ď΄ſåƂĎƖij ſ΄̌̍΄Ͳ΄—ĎƂ΄ǙœĎƊƖƂĎ

̆̈ GRIGLIE IN PLASTICA Novità 2022 - griglie quadre tipo S ¢āŜſƂij΄ijʼn΄ſƂŜĈŜƖƖŜ΄å΄ſåħ͟΄̈̊ ¢̆̎̆̅̅

̆̉ ASA Acrilonitrile Stirene Acrilato. Polimero con ottime caratteristiche meccaniche, di estetica Ď΄ĀƂijʼnʼnåœƖĎdždžå΄őå͚΄ soprattutto, di resistenza åħʼnij΄¶Í͟ ABS Acrilonitrile Butadiene Stirene. Polimero utilizzato per creare oggetti di valenza estetica, leggeri, rigidi e resistenti. PV Poli Vinil Cloruro. Polimero molto versatile ampiamente utilizzato nei manufatti per l’edilizia grazie all’ elevata resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. ¢ŜʼnĎ ijåœāŜ ijåœāŜ BĎʼnŜ Temporali Acidi e alcali $ijĎʼnĎƖƖƂijāŜ SCHEDA TECNICA kĎƂŜ ƂŜőåƖŜ΄¢åƖ͟ šåőĎ ¢åĀĀijå Marrone Resistenza agl i agenti chimici e atmosferici Composizione e materia

̆̊ GRIGLIE IN PLASTICA GRIGLIA BƂijħʼnijå΄ƊĎőplice: consente il massimo passaggio aria in rapporto all’apertura e alla struttura delle alette. Alette dritte per consentire il massimo passaggio d’aria e la minima perdita di āåƂijāŜ΄ſĎƂāijŪ΄ijĈŜœĎĎ΄ per essere utilizzate åʼnʼnͽijœƖĎƂœŜ΄ĈĎħʼnij΄ĎĈijǙāij͟ Alette inclinate a ̈̅φ΄ſĎƂ΄āŜœƊĎœƖijƂĎ΄ il miglior rapporto tra passaggio d’aria e protezione åœƖijſijŜħħijå΄ſĎƂāijŪ΄ idonee per essere utilizzate all’esterno ĈĎħʼnij΄ĎĈijǙāij Alette ad apertura e chiusura a gravità per consentire il passaggio dell’aria in una sola direzione e impedire il ritorno di ƊſijǖĎƂij΄Ď΄ŜĈŜƂij͟ ʼnĎƖƖĎ΄ƂĎħŜʼnåĀijʼnij΄ ǙœŜ΄å΄āĮijƞƊƞƂå΄ſĎƂ΄ consentire la massima regolazione del passaggio aria. $ŜſſijŜ΄ŜƂĈijœĎ΄Ĉij΄ åʼnĎƖƖĎ΄΄ŜƂijĎœƖåĀijʼnij΄ſĎƂ΄ regolare e direzionare ijʼn΄ǚƞƊƊŜ΄ĈͽåƂijå͟ GRIGLIA + DOSATORE ¢ijƊƖĎőå΄Ĉij΄ƂĎħŜʼnådžijŜœĎ΄ĈĎʼn΄ǚƞƊƊŜ΄ d’aria applicato nel retro della griglia: ijʼn΄ſåƊƊåħħijŜ΄åƂijå΄ĝ΄ƂijĈŜƖƖŜ΄åʼn΄̊̊μ͟΄aĎ΄ funicelle possono essere applicate al dosatore per regolazione a distanza. GRIGLIA + RETE šĎƖijāĎʼnʼnå΄åntinsetti per griglie da ſŜƊijdžijŜœåƂĎ΄åʼnʼnͽijœƖĎƂœŜ΄ĈĎʼnʼnͽåĀijƖådžijŜœĎ͕ I nostri sistemi di aerazione Le alette

̆̋ 2_ Grigl ie da incasso 1_ Grigl ie da sovrapporre Sistemi di f issaggio

̆̌ GRIGLIE IN PLASTICA a ΄Í*k¯Na ÞNtk*΄Įå΄ƊƖƞĈijåƖŜ΄ħƂijħʼnijĎ΄ĈŜƖåƖĎ΄Ĉij΄őŜʼnʼnĎ΄ ǚĎƊƊijĀijʼnij΄āĮĎ͚΄ŜʼnƖƂĎ΄åĈ΄åĈåƖƖåƂƊij΄å΄ƵåƂij΄ĈijåőĎƖƂij΄Ĉij΄ƖƞĀij΄ e alle imperfezioni di fori nel muro, consentono una ƂåſijĈå΄ijœƊƖåʼnʼnådžijŜœĎ΄Ď΄ʼnå΄ſŜƊƊijĀijʼnijƖö΄Ĉij΄ƂijőƞŜƵĎƂĎ΄ comodamente la griglia. È pertanto sconsigliato l’utilizzo di malte, stucchi, collanti e siliconi che ijőſĎĈijƂĎĀĀĎƂŜ΄ʼnå΄ĈŜƵƞƖå΄őåœƞƖĎœdžijŜœĎ͟ aŜ΄ƊƖĎƊƊŜ΄őŜĈĎʼnʼnŜ΄ſƞŪ΄ĎƊƊĎƂĎ΄ijœƊĎƂijƖŜ΄ijœ΄ ĦŜƂij΄Ŝ΄ijőĀŜāāĮij΄Ĉij΄ĈijƵĎƂƊŜ΄ĈijåőĎƖƂŜ͟ 03_ Grigl ie universal i con mol le

̆̍ 36 ̆̍ 36 36 ̆̍ 36 ̆̍̋ ̆̍̅ƻ̆̌̅ ̆̌̅ ̆̍̋ ̆̍̅ƻ̆̌̅ ̆̌̅ ̆̊ ̆̊ ̆̊ ̆̊ ̆̊ ̆̊ ̆̅̅Ͳ̆̋̅ ̆̅̅Ͳ̆̋̅ ̆̅̅Ͳ̆̉̅ ̆̅̅Ͳ̆̋̅ ̆̅̅Ͳ̆̋̅ ̆̅̅Ͳ̆̉̅ ̆̊̅ ̆̊̊ ̆̇̊ ̆̈̊ ̆̉̅ ̆̆̅ DF140B DF160B DF1817B DFR140B DFR160B DFR1817B Grigl ie Dentro/Fuori aå΄ħƂijħʼnijå΄ͼ$ĎœƖƂŜͥAƞŜƂijͽ͚΄ſƂåƖijāå͚΄ƊijāƞƂå͚΄ƂŜĀƞƊƖå͚΄ijœœŜƵåƖijƵå͚΄ consente la posa in opera dall’interno senza alcun utilizzo di scale o ponteggi con conseguente notevole vantaggio economico. La semplice manovra di installazione permette con altrettanta facilità di riportare la griglia all’interno per una sua eventuale pulizia. ™ƞĎƊƖå΄āåƂåƖƖĎƂijƊƖijāå΄ŜǖƂĎ΄åœāĮĎ΄ʼnå΄ſŜƊƊijĀijʼnijƖö΄Ĉij΄ƞœå΄ƂåſijĈå΄Ď΄ facile sostituzione di altra griglia esterna non idonea o usurata Ĉåʼn΄ƖĎőſŜ͟΄aå΄ħƂijħʼnijå΄Įå΄ijœ΄ĈŜƖådžijŜœĎ΄ƞœ΄ǙʼnŜ΄Ĉij΄ƊijāƞƂĎdždžå΄āĮĎ΄ consente di eseguire la manovra di posizionamento all’esterno, con tranquillità, qualora dovesse sfuggire di mano. ¢ƁƞåĈƂĎƖƖå΄Ĉij΄ƊijāƞƂĎdždžå΄ ĦĎƂőåͲǙʼnŜ΄ijœ΄ĈŜƖådžijŜœĎ š*¯št΄BšNBaN $ijőőő S AŜƂŜ΄ ØőijœͲØőåƻ —åƊƊ΄ ijƂ΄āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ſ͟΄̇̌̅ ʼnijƊƖĎƂ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ¢ ¢ I Ø šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij

̆̎ GRIGLIE IN PLASTICA ̇̉ ̇̉ ̆̋̋ƻ̆̋̋ ̆̌̅ ̍̅Ͳ̆̇̊ ̍̅Ͳ̆̇̊ ̆̅̅ ̆̅̅ QUTUR125B FUTUR125B Grigl ie Estetiche universal i con mol le ̅̆͟΄*ƊƖƂåƂƂĎ΄ʼnå΄ƊijāƞƂå΄ſƂĎőŜœƖåƖå —t¢¢N NaN¯ ͚΄šNi¶tÍ*k$t΄a ΄¢N ¶š ΄—š*- itk¯ ¯ ͚΄$N΄š*Bta š*΄Na΄— ¢¢ BBNt΄ šN ΄ ANkt΄ ΄ IN¶¢¶š ΄¯t¯ a* ̅̇͟΄—ŜƊijdžijŜœåƂĎ΄ʼnå΄ƊijāƞƂå΄āŜőĎ΄ijœĈijāåƖŜ΄ſĎƂ΄ĎƵĎœƖƞåʼnĎ΄ƂijƞƖijʼnijdždžŜ A¶¯¶š̆̇̊ iŜĈĎʼnʼnŜ΄ĀƂĎƵĎƖƖåƖŜ ™¶¯¶š̆̇̊ iŜĈĎʼnʼnŜ΄ĀƂĎƵĎƖƖåƖŜ AåāijʼnőĎœƖĎ΄ƵĎƂœijāijåĀijʼnĎ΄ senza l’uso di primer ̆̋̋ ̆̌̅ ̆̋̅ ̆̋̅ ̆̋̋ ̆̇ ̆̇ 35 35 $ijő΄őő AŜƂŜ ØőijœͲØőåƻ —åƊƊ΄ ijƂ΄āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ſ͟΄̇̌̅ ʼnijƊƖĎƂ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij

̇̅ šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij ̇̉ ̇̉ ̆̅̋ ̆̅̋ ̆̈ ̆̈ ̉̅Ͳ̍̅ ̉̅Ͳ̍̅ ̉̅Ͳ̍̅ ̉̅Ͳ̍̅ TU100B TU100M TU100CR TU100RAN TUR100B TUR100M TUR100CR TUR100RAN Ď őő S AŜƂŜ Øőijœ΄Ͳ΄Øőåƻ —åƊƊ΄ ijƂ΄āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ̇̉ ̆̊̊ ̆̉ ̍̅Ͳ̆̇̊ ̆̅̅ āŜœ΄ĦŜƂŜ΄̆̇̆ ̇̉ ̆̊̊ ̆̉ ̍̅Ͳ̆̇̊ ̆̅̅ āŜœ΄ĦŜƂŜ΄̆̇̆ TU125B TU125M TU125CR TU125RAN TUR125B TUR125M TUR125CR TUR125RAN TUR125S Grigl ie tonde universal i con mol le ſ͟΄̇̌̅ ¢ Øe Øe ¢ ¯¶̆̅̅ åʼnĀĎƂŜͥőŜʼnʼnå singolo åʼnĀĎƂŜͥőŜʼnʼnå doppio ̇̉ ̇̉ ̆̌̊ ̆̌̊ ̆̉ ̆̉ ̆̇̊Ͳ̆̋̅ ̆̇̊Ͳ̆̋̅ ̆̈̊ con foro Ø̆̊̌ ̆̈̊ con foro Ø̆̊̌ TU160B TU160M TU160CR TU160RAN TUR160B TUR160M TUR160CR TUR160RAN TUR160S ʼnijƊƖĎƂ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ marrone marrone marrone marrone marrone marrone cromato sat. cromato sat. cromato sat. cromato sat. cromato sat. cromato sat. ramato ramato ramato ramato ramato ramato ƊåĀĀijå ƊåĀĀijå

̇̆ GRIGLIE IN PLASTICA šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij Ď őő Ď őő S S AŜƂŜ Øőijœ΄Ͳ΄Øőåƻ AŜƂŜ Øőijœ΄Ͳ΄Øőåƻ —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ —åƊƊ΄ ijƂ΄āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ ŜĈijāĎ € € ̇̅ ̆̇ ̇̉ ̇̅ ̆̇ ̇̉ ̇̌̅ ̆̈̊ ̇̈̊ ̆̌̊ ̇̌̅ ̆̈̊ ̇̈̊ ̆̌̊ ̇̆ ̆̌ ̆̉ ̇̆ ̆̉ ̆̌ ̆̉ ̇̇̅Ͳ̇̋̅ ̆̋̊Ͳ̇̇̅ ̆̇̊Ͳ̆̋̅ ̇̇̅Ͳ̇̋̅ ̆̋̊Ͳ̇̇̅ ̇̆̅ ̈̈̅ TU250B TU250M TUR250B TUR250M ſ͟΄̇̌̅ ̇̈̊ ̇̈̊ ̆̌ ̆̌ ̆̋̊Ͳ̇̇̅ ̆̋̊Ͳ̇̇̅ TU200B TU200M TU200CR TU200RAN TUR200B TUR200M TUR200CR TUR200RAN ̇̇̅ con foro Ø̆̎̍ ̇̅̅ con foro Ø̆̎̍ ̆̇ ̆̇ Øe ¢ Grigl ie tonde universal i con mol le ad alette dritte ̇̉ ̇̉ ̆̉ ̍̅Ͳ̆̇̊ ̆̇̊Ͳ̆̋̅ ̍̅Ͳ̆̇̊ ̆̆̊ con foro Ø̆̇̆ ̆̊̅ con foro Ø̆̊̌ ̇̊̊ con foro Ø̆̎̍ ̆̅̅ con foro Ø̆̇̆ ̆̈̊ con foro Ø̆̊̌ ̇̅̅ con foro Ø̆̎̍ TUO125B TUO125M TUO160B TUO160M TUO200B TUO200M TUOR125B TUOR125M TUOR160B TUOR160M TUOR200B TUOR200M ʼnijƊƖĎƂ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ marrone marrone marrone marrone marrone marrone ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ marrone marrone marrone marrone cromato sat. cromato sat. ramato ramato šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij

̇̇ Grigl ie tonde universal i con mol le e telaio ̆̇ ̆̇ ̆̇ ̇̅̊ ̆̋̅ ̇̌̅ ̆̋ ̆̉ ̆̌ ̆̍̅ - ̆̋̅ - ̇̉̅ - TL16B TL12B TL20B ¢ ¢ Øe Øf ¯ă̇̊ ¯¶ ṧ̅̅ Øe ̇̉ 6 ̇̉ ̇̉ 6 ̇̉ 6 ̇̉ ̇̉ 6 ̆̌̊ ̇̈̊ ̆̌̊ ̆̈̊ ̇̈̊ ̆̌̊ ̇̈̊ ̆̌̊ ̆̈̊ ̇̈̊ ̆̊ ̆̋ ̆̊ ̆̈ ̆̋ ̆̊ ̆̋ ̆̊ ̆̈ ̆̋ ̆̍̅ ̇̉̅ ̆̍̅ ̆̉̅ ̇̉̅ ̆̍̅ ̇̉̅ ̆̍̅ ̆̉̅ ̇̉̅ ̆̈̊ ̇̇̅ ̆̊̅ ̆̆̊ ̇̊̊ ̆̈̊ ̇̅̅ ̆̈̊ ̆̅̅ ̇̅̅ TUA160B TUA200B TUAO160B TUAO125B TUAO200B TUAR160B TUAR200B TUAOR160B TUAOR125B TUAOR200B ΄šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij Ď΄őő S ΄AŜƂŜ Ħ΄őő —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ

̇̈ GRIGLIE IN PLASTICA Bi-Grigl ie tonde universal i con mol le ¯¶̆̇̊ ¯¶ ̆̇̊ ¯¶̆̋̅ ¯¶̆̋̅ ¯¶ ̆̋̅ ¯¶̇̅̅ ¯¶̇̅̅ ¯¶ ̇̅̅ ¯¶š̆̇̊ ¯¶ tš̆̇̊ ¯¶tš̆̋̅ ¯¶š̆̋̅ ¯¶ tš̆̋̅ ¯¶tṧ̅̅ Ŝœ΄ƖĎʼnåijŜ ¯¶ṧ̅̅ ¯¶ tṧ̅̅ šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij KU125B KU125M Solo in blister KUA16B KUA20B KU16M KU160B KU160M KU20B KU20M KU200B KU200M ΄Ď őő ΄AŜƂŜ Ħ΄őő —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ BƂijħʼnijå € 6 ̆̇ 6 ̆̊̊ ̆̋̅ ̇̅̊ ̇̌̅ ̆̌̊ ̇̈̊ ̆̌̊ ̇̈̊ ̆̋̊Ͳ̇̅̅ ̆̇ - 6 6 ̆̇ ̆̇̊Ͳ̆̋̅ ̆̋̊Ͳ̇̅̅ ̍̅Ͳ̆̇̊ ̆̉̅ ̆̍̅ ̇̉̅ ̆̇̊Ͳ̆̋̅ ̆̈̊ ̇̅̅ ̆̅̅ ̆̅̅ ̆̈̊ ̇̅̅ ̆̈̊ ̇̅̅ ʼnĎƖƖĎ΄ĈƂijƖƖĎ ʼnĎƖƖĎ΄ĈƂijƖƖĎ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ marrone marrone marrone marrone marrone ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ

̇̉ Grigl ie quadre universal i con mol le ¢ I i̊̅̇̈ ĭ̉̅ iṧ̅̅ ΄šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij ΄ ƻI΄őő S AŜƂŜ΄ Øőijœ΄Ͳ΄Øőåƻ —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ̇̅̉ƻ̇̈̅ ̆̌̊ƻ̆̉̋ ̇̅̉ƻ̇̈̅ ̆̌̊ƻ̆̉̋ ̇̅ ̇̅ ſ͟΄̇̌̆ 36 ̉̍ 36 ̉̍ ̇̅ ̇̅ ̆̉̅Ͳ̇̅̅ ̆̅̅Ͳ̆̉̅ ̆̉̅Ͳ̇̅̅ ̆̅̅Ͳ̆̉̅ ̆̍̅ ̆̅̅ ̆̍̅ ̆̅̅ AM200B AM200M BM140B BM140M AMR200B AMR200M BMR140B BMR140M marrone marrone marrone marrone ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ʼnijƊƖĎƂ 36 ̆̋ 36 ̆̋ ̇̇̌ƻ̇̇̌ ̊̅̅ƻ̇̇̌ ̇̇̌ƻ̇̇̌ ̊̅̅ƻ̇̇̌ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̆̋̅Ͳ̇̅̅ ̆̋̅Ͳ̇̅̅ ̆̋̅Ͳ̇̅̅ ̆̋̅Ͳ̇̅̅ ̇̆̅ ̊̈̅ ̇̅̅ ̊̅̅ AM2323B AM5023B AMR2323B AMR5023B ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ

̇̊ GRIGLIE IN PLASTICA Grigl ie quadre universal i tipo “G” da sovrapporre B̆kitš̆̎̆̎ ¢ ¢ I I B̆kĭ̎̆̎ ʼnĎƖƖĎ΄ijœāʼnijœåƖĎ ʼnĎƖƖĎ΄ĈƂijƖƖĎ ʼnĎƖƖĎ΄ĈƂijƖƖĎ ʼnĎƖƖĎ΄ijœāʼnijœåƖĎ ΄šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij ΄ ƻI΄őő S AŜƂŜ΄ Øőijœ΄Ͳ΄Øőåƻ —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ̆̎̅ƻ̆̎̅ ̆̎̅ƻ̆̎̅ ̇̉̅ƻ̇̉̅ ̇̉̅ƻ̇̉̅ ̆̎̅ƻ̆̎̅ ̆̎̅ƻ̆̎̅ ̇̉̅ƻ̇̉̅ ̇̉̅ƻ̇̉̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ſ͟΄̇̌̆ 36 36 ̆̇ ̆̇ 36 36 ̆̇ ̆̇ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̆̇̊Ͳ̆̋̅ ̆̇̊Ͳ̆̋̅ ̆̋̅Ͳ̇̅̅ ̆̋̅Ͳ̇̅̅ ̆̇̊Ͳ̆̋̅ ̆̇̊Ͳ̆̋̅ ̆̋̅Ͳ̇̅̅ ̆̋̅Ͳ̇̅̅ ̆̆̅ ̆̋̅ ̇̇̅ ̇̌̊ ̆̅̅ ̆̊̅ ̇̅̅ ̇̊̅ G1NM1919B G1NM1919M G1NMO1919B G1NMO1919M G15MO2424B G15MO2424M G15M2424B G15M2424M G1NMR1919B G1NMR1919M G1NMOR1919B G1NMOR1919M G15MOR2424B G15MOR2424M G15MR2424B G15MR2424M marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ʼnijƊƖĎƂ Alette incl inate Alette dritte

̇̋ Placca e di ffusore con mol le ̆̇ ̆̇ ̆̋̅ƻ̆̋̅ ̆̋̅ƻ̆̋̅ ̇̈ ̍ ̌̊Ͳ̆̊̅ ̌̊Ͳ̆̊̅ ̌̅ - CPU1616AB CPU1616B šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij ÓI őő S —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ſ͟΄̇̌̆ ʼnijƊƖĎƂ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ —¶̆̋̆̋ —¶̆̋̆̋ ¢ ¢ I I ĭ̉̅ i̇̅̅ B̆̊i̇̉̇̉ B̆kĭ̎̆̎ i̇̈̇̈ iš̆̉̅ iṧ̅̅ B̆̊itṧ̉̇̉ B̆kitš̆̎̆̎ iṧ̈̇̈ BƂijħʼnijå΄āŜœ΄ šĎƖĎ BƂijħʼnijå KBM17B KBM17M KAM20B KAM20M KG15B KG1N19B KAM23B KAM23M ΄ ÓI őő ΄AŜƂŜ Ħ΄őő őijœͲőåƻ —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ̆̇ ̆̇ ̆̇ ̆̇ ̆̌̊ƻ̆̉̋ ̇̇̌ƻ̇̇̌ ̇̅̉ƻ̇̈̅ ̇̉̅ƻ̇̉̅ ̆̎̅ƻ̆̎̅ ̆̋̅Ͳ̇̅̅ ̆̇ ̆̉̅Ͳ̇̅̅ ̆̋̅Ͳ̇̅̅ ̆̇̊Ͳ̆̋̅ ̆̅̅Ͳ̆̉̅ ̆̍̅ ̇̅̅ ̆̅̅ ̆̅̅ ̇̅̅ ʼnĎƖƖĎ΄ĈƂijƖƖĎ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ marrone marrone marrone _ i̇̈ i̇̈̇̈ ΄Τ΄ iṧ̈̇̈ _B̆̊ B̆̊i̇̉̇̉ ΄Τ΄B̆̊itṧ̉̇̉ Bi-grigl ie quadre e rettangolari universal i con mol le

̇̌ GRIGLIE IN PLASTICA Cappette Antivento 6 6 6 ̇̉̅ƻ̇̉̅ ̆̉̅ƻ̆̉̅ ̇̉̅ƻ̇̉̅ ̆̅̅ - ̆̅̅ CP2424B CP1515B CPR2424B ΄šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij ÓI őő —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ſ͟΄̇̌̆ ʼnijƊƖĎƂ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ COME FUNZIONA? —̇̉̇̉ Ͳ΄*¢¯*škt΄Ͳ Vento Ͳ΄ ¢—Nš ¯tš*΄Ͳ —̆̊̆̊ ̆̅̅ ̋̌ ̉̅ ̍ ̆̆̌ ̆̉̅

̇̍ Grigl ie tonde da incasso ΄šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij Ď őő S AŜƂŜ΄ Ħ őő —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ̈̅ ̈̅ ̈̅ ̈̅ ̈̅ ̈̅ ̍̅ ̎̋ ̍̅ ̎̋ ̎̋ ̎̋ ̎̋ ̎̋ ̆̋ ̆̊ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̌̌ ̌̌ ̌̌ ̌̌ ̌̌ ſ͟΄̇̌̆ ʼnijƊƖĎƂ ̋̅ ̋̅ ̆̊ ̋̅ ̌̌ ̋̅ ̇̅ ̊̅ ̇̊ ̇̊ ̇̊ ̇̊ ̇̅ ̊̅ T63B T63M T8B T8M T8DB T8DM T8DRB T8DRM T8DSB T8DSM T8DSRB T8DSRM T63RB T63RM T8RB T8RM T8RRAN con dosatore con dosatore con dosatore e funicelle con dosatore e funicelle ¢ Øf Øe marrone marrone marrone marrone ramato marrone marrone marrone marrone ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ¯̆̇$š $ŜƊåƖŜƂĎ΄Τ΄ƂĎƖĎ $ŜƊåƖŜƂĎ΄Ͳ΄ƊijƊƖĎőå΄ di regolazione del flusso d’aria Funicelle - applicate al dosatore, consentono la regolazione a distanza del flusso d’aria

̇̎ GRIGLIE IN PLASTICA ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̇̅ ̆̇̅ ̆̊̅ ̆̇̅ ̆̊̅ ̆̇̅ ̆̊̅ ̆̇̅ ̆̊̅ ̆̇̅ ̆̊̅ ̆̇̅ ̆̊̅ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̆̋ ̎̌ ̆̇̆ ̎̌ ̆̇̆ ̎̌ ̆̇̆ ̎̌ ̆̇̆ ̎̌ ̆̇̆ ʼnijƊƖĎƂ ̎̌ ̆̇̆ ̌̅ ̆̅̅ 35 ̊̅ 35 ̊̅ 35 ̊̅ 35 ̊̅ ̌̅ ̆̅̅ T10B T10M T12B T12M T10DB T10DM T12DB T12DM T10DRB T10DRM T12DRB T12DRM T10DSB T10DSM T12DSB T12DSM T10DSRB T10DSRM T12DSRB T12DSRM T10RB T10RM T10RRAN T10RS T12RB T12RM T12RRAN T12RS con dosatore con dosatore con dosatore con dosatore con dosatore e funicelle con dosatore e funicelle con dosatore e funicelle con dosatore e funicelle šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij Ď őő S AŜƂŜ΄ Ħ őő —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ſ͟΄̇̌̆ marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone ƊåĀĀijå ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ramato ƊåĀĀijå ramato

̈̅ ̉̅ ̉̅ ̇̉ ̉̅ ̇̉ ̉̅ ̇̉ ̇̉ ̆̅ ̇̉ ̆̅ ̉̅ ̉̅ ̇̅ ̆̎̅ ̆̎̅ ̇̈̍ ̆̎̅ ̇̈̍ ̇̈̍ ̇̎̅ ̆̎̅ ̇̈̍ ̇̈̍ ̇̎̅ ̆̎̅ ̆̎̅ ̇̈̍ ̆̍ ̆̍ ̇̇ ̆̍ ̇̇ ̇̇ ̇̊ ̆̍ ̇̇ ̇̇ ̇̊ ̆̍ ̆̍ ̇̇ ̆̊̌ ̆̊̌ ̆̎̈ ̆̊̌ ̆̎̈ ̆̎̈ ̇̉̅ ̆̊̌ ̆̎̈ ̆̎̈ ̇̉̅ ̆̊̌ ̆̊̌ ̆̎̈ ̆̈̊ ̇̉̅ ̌̅ ̇̇̅ ̌̅ ̆̇̅ ̌̅ ̆̇̅ ̆̆̅ ̈̈̅ ̆̆̅ ̇̋̅ ̌̅ ̆̈̊ T16B T16M T20B T20M T16DB T16DM T20RB T20RM T16DRB T16DRM T20DB T20DM T20DSB T20DSM T25B T25M T16DSB T16DSM T20DRB T20DRM T20DSRB T20DSRM T25RB T25RM T16DSRB T16DSRM T16RB T16RM T16RRAN con dosatore con dosatore con dosatore e funicelle con dosatore e funicelle ΄Ď őő S AŜƂŜ΄ Ħ őő —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ſ͟΄̇̌̆ marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone marrone ramato ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ con dosatore con dosatore con dosatore e funicelle con dosatore e funicelle šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij ʼnijƊƖĎƂ

̈̆ GRIGLIE IN PLASTICA Grigl ie tonde da incasso alette dritte Bi-grigl ie tonde da incasso ¯̆̇ ¯̆̋ ¯̇̊ ¯̇̅ ¯̆̇š ¯̆̋š ¯̇̊š ¯̇̅š KT12B KT12M KT16B KT16M KT25B KT25M KT20B KT20M ΄Ďőő AŜƂŜ΄ Ħ őő —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ ŜʼnŜƂĎ € ̆̇ ̆̇ ̆̊ ̆̊̅ ̇̈̍ ̆̎̅ ̇̎̅ ̇̅̅ ̆̇ ̆̋̅ ̇̊̅ ̆̇̅ ̆̈̊ ̇̋̅ ̆̅̅ ̇̇̅ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ marrone marrone marrone marrone _¯̆̋ ¯̆̋ ΄Τ΄¯̆̋š ΄šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij Ď΄őő S AŜƂŜ΄ Ħ őő Øi őő —åƊƊ΄ ijƂ āő̹ ŜʼnŜƂĎ ŜĈijāĎ € ̈̅ ̈̅ ̈̅ ̈̅ ̆̅̊ ̆̌̍ ̆̇̍ ̆̇̍ ̆̉̌ ̆̉̌ ̇̍ ̈̌ ̇̍ ̇̍ ̈̌ ̈̌ ̈̅ ̈̅ ̍̅ ̌̆ ̆̋̅ ̆̉̋ ̆̅̅ ̆̅̅ ̎̆ ̎̆ ̆̇̊ ̆̇̊ ̆̆̅ ̆̆̅ ̈̅ ̆̊ ̆̆̊ ̊̅ - - - - ̊̅ ̇̊ 65 ̈̅ TF8B TF8RB TF16B TF16RB TF10DB TF10DRB TF12DB TF12DRB TF10B TF10RB TF12B TF12RB ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ ĀijåœāŜ con dosatore con dosatore ¢ Øe Øi Øn šĎƖĎ åœƖij΄ijœƊĎƖƖij ŜĈijāĎ BƂijħʼnijå

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIzMjc4Nw==